STRATEGIA ROZWOJU FIMRY

Cel warsztatu
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji z zakresu budowania skutecznych strategii rozwojowych, utrzymywania długoterminowych relacji biznesowych i efektywnego zarządzania firmą. Dzięki szkoleniu firmy zarządzane przez uczestników będą w stanie łatwiej i szybciej osiągać oczekiwane efekty realizowanych strategii.

Jest tylko jeden szef.

On może zwol­nić każ­de­go w fir­mie, od pre­ze­sa w dół – po pro­stu wy­da­jąc swoje pie­nią­dze gdzie in­dziej.

Tym szefem jest klient 

 

Sam Walton, założyciel i twórca potęgi sieci handlowej Wall-Mart

Masz pytania ? 

+48 533 513 346

office@mwpartners.eu

Najważniejsze zagadnienia:

 • Istota zarządzania strategicznego firmą
 • Analiza i ocena sytuacji strategicznej firmy
 • Zasady budowania strategii
 • Zasady skutecznego wdrożenia strategii
 • Modele strategiczne i finansowe

Najważniejsze efekty szkolenia:

 • Zwiększenie kompetencji z zakresu strategicznej diagnozy organizacji
 • Nabycie umiejętności całościowego spojrzenia na działalność firmy
 • Poszerzenie świadomości na temat narzędzi służących do budowania strategii
 • Poznanie metod wdrażania modeli strategicznych i finansowych
 • Zwiększenie skuteczności realizowanych zadań
 • Umiejętne przełożenie wizji organizacji na realne działania

 

 

Warszawa-8-9.04.2019

Koszt dwudniowego szkolenia to 1699 zł netto od osoby

Opis:

Opis

W trakcie szkolenia zostaną omówione różne sposoby projektowania strategii rozwojowych firmy, zasady ich wdrażania, najczęściej popełniane błędy i koszty z tym związane. Uczestnicy poznają techniki umożliwiające skuteczne oddziaływanie na proces zarządzania strategicznego, nauczą się kreować cele organizacji, a także właściwie przydzielać zadania pracownikom, uwzględniając ich kompetencje i możliwości. Odbiorcy zostaną też wyposażeni w sprawdzone narzędzia zarządzania, którymi będą mogli się posługiwać w zależności od postawionego celu, własnego wyboru, charakteru i sposoby pracy.

              Szkolenie skupia się na różnych sposobach budowania strategii rozwojowej firmy w stale zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Podczas szkolenia omówimy możliwe podejścia dotyczące wyboru misji oraz wizji biznesu. Następnie przeprowadzimy szczegółową analizę środowiska makroekonomicznego i pozostałych elementów, mających znaczący wpływ na podejmowane decyzje strategiczne oraz formy zarządzania i finansowania działalności przedsiębiorstwa. Uczestnicy nabędą również wiedzę na temat formułowania celów, układania biznesplanów i skutecznego implementowania przygotowanych strategii biznesowych. W tym celu zostaną przedstawione metody zwiększania mocy strategicznej firmy w obszarach, które wymagają największej poprawy. W dalszej kolejności porozmawiamy o aktualnych trendach rynkowych, które mogą mieć istotny wpływ na wybór kierunku rozwoju firmy. Oprócz perspektywy krótkoterminowej skoncentrujemy się na długoterminowym planowaniu procesów rozwojowych. Dzięki temu realizacja celów dalekosiężnych organizacji stanie się dużo prostsza. Nauczymy uczestników elastyczności i otwartości na pojawiające się zmiany, co umożliwi odpowiadanie na zachowania rynku poprzez wprowadzanie modyfikacji i uzupełnianie opracowanych wcześniej planów działań.

 

Zapraszamy !

Do kogo dedykowany jest warsztat
 • Właściciele firm
 • Prezesi i Członkowie Zarządów
 • Dyrektorzy ds. Marketingu, Sprzedaży, Finansów
 • Managerowie
 • Wszystkie osoby mające wpływ na budowanie strategii firm

 

 

Scroll to top